in

Privacybeleid Flink onder de loep

Boodschappen thuisbezorgd binnen tien minuten, dat is precies de dienst die onder andere flitsbezorger Flink de gebruikers van haar mobiele applicatie aanbiedt. Het uitgebreide assortiment en de lage bezorgkosten hebben bijgedragen aan de populariteit van Flink. Ook gedurende de coronapandemie blijkt Flink een uitkomst te zijn voor gebruikers die bijvoorbeeld thuis in quarantaine zitten. Aanleiding genoeg om het privacybeleid flink onder de loep te nemen!

Wettelijke grondslag(en)

De verwerkingsverantwoordelijke – in dit geval Flink – mag op grond van de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alleen persoonsgegevens gebruiken als het bedrijf daar een reden voor heeft. Die reden moet voortvloeien uit de wet. Als deze zogenaamde wettelijke grondslag ontbreekt, is het gebruik van persoonsgegevens onrechtmatig. Voor elke (categorie van) verwerking van persoonsgegevens dient de verwerkingsverantwoordelijke (in dit geval dus Flink) in de privacyverklaring aan te geven op welke grondslag het bedrijf de verwerking baseert en voor welk doeleinde de verwerking plaatsvindt.

Een van de meest in het oog springende aandachtspunten in de privacyverklaring van Flink is dat nergens wordt genoemd op welke grondslagen Flink de verschillende categorieën van verwerkingen baseert. Dit terwijl het kopje ‘Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken’ anders zou doen vermoeden. Wel stelt Flink ‘ook’ persoonsgegevens te verwerken als zij daartoe wettelijk verplicht is. Het bedrijf noemt daarbij het voorbeeld van persoonsgegevens die nodig zijn ten behoeve van het doen van de belastingaangifte. Dat is echter niet voldoende. Flink dient zijn privacyverklaring uit te breiden, zodat het voor gebruikers duidelijk is op welke wettelijke grondslagen het bedrijf zich beroept voor elke categorie van verwerking.

Delen van persoonsgegevens met derden

Flink geeft aan de persoonsgegevens van zijn gebruikers alleen te delen met derden als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met de gebruikers of wanneer dat op basis van de wet verplicht is.

Op basis van de AVG is een verwerkingsverantwoordelijke (Flink dus) verplicht om in elk geval informatie te geven over de categorieën van ontvangers, waarbij dan het type ontvangers, de activiteiten die die ontvangers verrichten en de industrie, de sector, de subsector en de locatie van de ontvangers nader worden toegelicht. De informatie daarover moet zo helder mogelijk zijn voor de gebruikers, zodat zij precies weten waar de gegevens naartoe gaan. In de privacyverklaring van Flink ontbreekt deze informatie.

Bewaartermijn

Een van de beginselen uit de privacywetgeving is opslagbeperking. Dat houdt in dat verwerkingsverantwoordelijke organisaties verplicht zijn om persoonsgegevens te verwijderen als het bewaren van persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is voor het oorspronkelijke doel waarvoor zij zijn verzameld. Een voorbeeld is het verwijderen van alle gegevens uit de systemen nadat een gebruiker heeft aangegeven zijn of haar gebruikersaccount te willen verwijderen.

Flink stelt in zijn privacyverklaring dat het bedrijf de gegevens niet langer bewaart dan dat strikt noodzakelijk is voor het realiseren van zijn doeleinden. Dat biedt de gebruiker helaas niet voldoende houvast. De privacywetgeving verplicht Flink om zo duidelijk mogelijk aan te geven voor welke termijn de verzamelde gegevens worden bewaard.

Rechten en klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de bepalingen uit de AVG. Als gebruikers van Flink vermoeden dat Flink in strijd handelt met de privacywetgeving, kunnen zij een klacht indienen bij de AP.

Flink informeert zijn gebruikers over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de AP. Er is ook een link bijgevoegd naar de website van de AP, waardoor het voor gebruikers gemakkelijker is om daartoe over te gaan.

Conclusie

– Flink heeft in zijn privacyverklaring niet vermeld op welke grondslagen het bedrijf de verwerking van persoonsgegevens van zijn gebruikers baseert.

– Fink specificeert niet met welke derden het bedrijf persoonsgegevens kan delen.

– Flink biedt niet voldoende inzicht in de door het bedrijf gehanteerde bewaartermijnen.

+ Flink informeert gebruikers over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de AP.

Eindoordeel (-)

De privacyverklaring van Flink voldoet niet aan verschillende grondbeginselen van de AVG. De privacyverklaring dient te worden uitgebreid en met name specifieker te zijn. Als Flink huiverig is voor informatiemoeheid bij de gebruikers, kan het bedrijf wellicht werken aan een drop-downmenu in de privacyverklaring. Gebruikers kunnen dan zelf bepalen over welk onderwerp zij meer willen lezen. Zolang de belangrijkste informatie in elk geval op het eerste gezicht wordt verschaft, kan Flink op die manier wellicht voorkomen dat gebruikers worden afgeschrikt door de omvang van de verklaring.

Recht van reparatie: hoe zit dat precies?

Wat is ethisch hacken en ga je ermee aan de slag?